Одделение за музејска документација

  • Post category:Одделенија
  • Reading time:1 mins read

Одделението за документација се грижи за основната музејска документација (влезна книга, книга на инвентар на музејски предмети, излезна книга, книга за изложби, картотека и каталог на музејски предмети) и дополнителната музејска документација (книга за чување на музејски предмети што не се сопственост на музејот, книга на хемеротека, книга за промотивни и други манифестации).

Одделение за музејска документација

Во одделението се чуваат и извештаи од проектите на археолошките истражувања, теренската документација што ја водат музејските работници, фотодокументација, разни цртежи и текстуални белешки поврзани со предметите и археолошкиот контекст.

Никола Хаџи – Николов – раководител на одделение за документација

nhadzinikolov@amm.org.mk