Извештаи за реализација на годишните програми:

Завршна сметка 2020 година

Завршна сметка 2019 година

Завршна сметка 603

Завршна сметка 785

Завршна сметка 787

Завршна сметка 2018 година

Завршна сметка 603

Завршна сметка 785

Завршна сметка 787

Годишни извештаи 2017

Финансиски извештај за 2016 година