Работно време:
Библиотеката работи од понеделник до петок освен празници
помеѓу 08:30 часот и 16:30 часот

Отворена е за посетители и корисници помеѓу 12:30 часот и 15:30 часот.
Влез во библиотеката може да се добие и со закажување кај:
Ана Јорданова – Дубровска, тел: 072 235 172
Игор Толевски, тел: 075 623 710

веб страна: https://kiriltrajkovski.org.uk/wp/