Маркетинг и односи со јавност

 • Post category:Одделенија
 • Reading time:1 mins read

Примарни цели на одделот за маркетинг и односи со јавност

 • Развој и имплементација на стратегија за комуникација со цел подобрување на присуството и видливоста на музејот на социјалните мрежи, веб страна, медиуми и портали.
 • Идентификување индикатори за мерење и евалуација на ефикасноста на сите комуникациски активности
 • Координација и логистика за промоција на изложби, конференции и други настани
 • Организација на настани и протокол
 • Развивање и имплементација на план за унапредување на веб страната на музејот и нејзино редовно ажурирање
 • Подготовка на комуникациските материјали како соопштенија за медиуми
 • Имплементација на активности и проекти со кои се гради и одржува позитивниот имиџ на институцијата во јавноста
 • Воспоставување и одржување на деловни соработки со туристички работници, подготовка и имплементација на договорите за соработка со цел промоција и зголемување на посетеноста од странски туристи
 • Учество на туристички берзи
 • Деловни комуникации и воспоставување на соработки со другите институции, хуманитарни организации, училишта
 • Анализи и препорака за брендирање, позиционирање, подготовка и печатење на промотивни материјали
 • План за дистрибуција на печатени рекламни материјали
 • Ја следи продажбата и повратното задоволство од посетителите
 • Организација и имплементација за учество на музејот во светски манифестации

Контакт: 

Советник за маркетинг

м-р Лидија Илковска Јанушева – lidijailkovska@gmail.com