Seksioni për Dokumentacion Muzeor

  • Post category:SEKSIONET
  • Reading time:1 mins read

Seksioni i Dokumentacionit Muzeor kujdeset për dokumentacionin bazë të muzeut (librin hyrës, librin e inventarit të objekteve muzeore, librin dalës, librin për ekspozita, kartoteka, katalogun e objekteve arkeologjike) dhe dokumentacionin muzeor shtesë (libri për ruajtjen e objekteve muzeore të cilat nuk janë në pronësi të muzeut, libri i hemoretekës, libri për promovime dhe manifestime të tjera).

Në këtë seksion ruhen edhe rezultate nga projektet e hulumtimeve arkeologjike, dokumentimin në terren që e udhëheqin punëtorët e muzeut, fotodokumentimi, vizatime të ndryshme dhe shënime tekstuale që ndërlidhen me objektet dhe me kontekstin arkeologjik.

Nikolla Haxhi- Nikollov – Udhëheqës i Seksionit për Dokumentacion
nhadzinikolov@amm.org.mk