Годишна програма 2021

Годишна програма 2021 (преземи PDF…)

Реализирани проекти

Реализирани проекти од годишната програма на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија – Скопје во 2019 година

 1. Археолошки истражувања
 • Палеолитско наоѓалиште Голема Пешт, Здуње. Раководител на истражувањата: м-р Љиљана Шаламанов Коробар, кустос советник.
 • Археолошки, антрополошки и археометриски истражувања на лок. Мали Дол, с. Тремник, Неготино. Раководител на истражувањата: д-р Александра Папазовска, кустос советник.
 • Археолошки истражувања на локалитетот Градиште, с. Бучинци – скопско.Раководител на истражувањата: Страхил Темов, кустос советник.
 • Археолошки истражувања на Големо Градиште Коњух, Кратово, доцноантички урбан центар во североисточна Македонија. Истражувањата се реализирани во соработка со Гетисбург колеџ, Гетисбург, САД.Раководители на истражувањата: д-р Славица Бабамова, кустос советник и проф. д-р Каролин Снајвли, Гетисбург колеџ.
 • Градиште – Неготино – Антигонеа, меѓународно археолошко истражување. Раководител на истражувањата: д-р Роберт Петковски, виш кустос.
 • Археолошки истражувања на некрополата на локалитетот Гимбабица, Избишта, општина Ресен. Раководител на истражувањата: м-р Перо Арџанлиев, кустос советник.
 • Археолошко истражување на лок. Големо Градиште, раноантичка утврдена населба во с. Бразда, Скопско.Раководител на истражувањата: д-р Роберт Петковски, виш кустос.
 • Систематско рекогносцирање во Преспанскиот регион. Раководители на истражувањата: д-р Дамјан Донев, надворешен соработник и м-р Перо Арџанлиев, кустос советник.
 1. Тековно одржување и уредување
  • Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот музеј под отворено небо –Неолитско село во Тумба Маџари, Скопје. Раководител на проектот: м-р Елена Стојанова Канзурова, кустос советник.
 • Уредување простор за депонирање и изложување на збирката камени споменици во задниот двор и во коњушницата на Куршумли ан.Раководител на проектот: д-р Славица Бабамова, кустос советник.
 1. Изложби
  • Статусни симболи во инвентарот на пајонските некрополи. Раководител на проектот: д-р Александра Папазовска, кустос советник. Изложбата е реализирана во соработка со НУ Музеј Гевгелија. Автори на изложбата се д-р Александра Папазовска и Бобан Хусеновски, а автори на каталошките единици д-р Александра Папазовска, Страхил Темов, м-р Александра Чевреска и Бобан Хусеновски
 • Изложба: Градиште–Неготино, урбан центар во раната антика. Раководител на проектот:
 1. Конзервација и реставрација на движното културно наследство
  • Конзервација и археометалуршки анализи на движен археолошки материјал од лок. Лисичин Дол, с. Марвинци, Валандово. Раководител на проектот: Страхил Темов, кустос советник. Раководител на стручен тим за реализација на проектот: Емилија Митева, овластен конзерватор за метал
 • Заштита на музејски археолошки материјал од лок. Исар Марвинци-југозападнанекропола, Валандово. Раководител на проектот: м-р Перо Арџанлиев, кустос советник. Раководител на стручен тим за реализација на проектот: Емилија Митева, овластен конзерватор за метал
 • Конзервација и реставрација на археолошките наоди од римската некропола кај Исар Марвинци. Раководител на проектот: м-р Јане Клековски, кустос советник. Раководител на стручен тим за реализација на проектот: Емилија Митева, овластен конзерватор за метал
 • Конзервација и реставрација археолошки предмети од метал во збирката за византиски, средновековен и османлиски период. Раководител на проектот: Љубинка Џидрова, кустос советник. Раководител на стручен тим за реализација на проектот: Емилија Митева, овластен конзерватор за метал
 • Изработка и реализација на Основен проект за конзервација на монети од античката збирка при НУ Археолошки музеј на Македонија, лок. Исар Марвинци, Валандово. Раководител на проектот: м-р Сања Битрак, виш кустос. Раководител на стручен тим за реализација на проектот: Емилија Митева, овластен конзерватор за метал
 • Професионализација на конзервација и документација на средновековната нумизматичка збирка. Раководител на проектот: м-р Трајан Зафировски, виш кустос. Раководител на стручен тим за реализација на проектот: Емилија Митева, овластен конзерватор за метал
 1. Евиденција и документација на движното културно наследство
  • Евиденција на стари црковни печ. книги од 17-19 век во Кочанско

Раководител на проектот: Илинка Атанасова, кустос советник

 • Докомплетирање на постојаната археолошка поставка Кочани

Раководител на проектот: Илинка Атанасова, кустос советник

 1. Публикации
  • Зборник на Археолошкиот музеј 90.000,00 ден.
 1. Манифестации и музејска едукација
  • Недела на археологијата 80,000.оо ден
 • Едукативна работилница за деца и млади во музејска збирка во Кочани

Раководител на проектот: Илинка Атанасова, кустос советник

 МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ

 1. Археолошко истражување во Охридско-струшкиот регион во соработка со Карловиот универзитет од Прага, Чешка. Раководител на проектот: м-р Перо Арџанлиев, кустос советник

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 1. Учество на Ирена Колиштркоска-Настева на Годишниот конгрес на Европската асоцијација на археолози во Берн Швајцарија

 

Годишна програма за 2016 година

 • Финализирање, заштита и промоција на археолошкиот музеј под отворено небо – Тумба, Маџари, Скопје
 • Илустративна опрема и текстови за постојаната изложбена поставка на Археолошки музеј на Македонија
 • Поставување на нова, постојана археолошка поставка
 • Кременица – неолитска населба во преспанскиот регион
 • Археолошки истражувања на неолитската населба Канли Чаир – Бојковци, с. Дамјан, Радовиш
 • Археолошко ископување Св. Атанасиј – енеолитско светилиште, с. Спанчево, кочанско, продолжување на истражувањата
 • Археолошко ископување на локалитетот Мали Дол, с. Тремник, Неготино
 • Патната линија долж реката Еригон од Стоби до Кула, с. Скочивир, трасирана во раната антика и археолошкиот контекст со попатно утврдените места
 • Градиште – Неготино – археолошко истражување на античка Антигонеја
 • Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух – истражување на доцноантичката базилика во централното градско подрачје
 • Конзервација и документација на античката нумизматичка збирка
 • Доцноримски градби на археолошкиот локалитет Стакина Чешма, Валандово
 • Продолжување на археолошкото истражување на римскиот град на Исар, с. Марвинци
 • Конзервација и документација на средновековната нумизматичка збирка
 • Суводол и средовековните населби по источниот раб на средна Пелагонија
 • Препарирање, евиденција и депонирање на антрополошките наоди
 • Археолошка изложба на некрополите на Мали Дол, с. Тремник, Неготино
 • Манифестација „Недела на археологијата“
  „Млади археолози“ – археолошка едукативна работилница за деца од предучилишна и училишна возраст
 • Едукативна работилница „Културното наследство од Кочани и кочанско“
 • Едукативни видео-игри за деца „Архео-Логика“
 • Изработка за музејски и комерцијални копии наменети за музејски и комерцијални цели на Археолошки музеј на Македонија
 • Изложба „Дамскиот накит од Македонија низ вековите“ во Културно-информативниот центар на Р. Македонија во Софија, Р. Бугарија

За 2014

 • Антички храмови и светилишта во Р.М.
 • Археолошки локалитет Голем Град, Преспанско Езеро
 • Манифестација „Недела на археологијата“
 • Реконструкција на римската ритуална кочија од Делчево
 • Ископување на некрополата на Мали Дол, с. Тремник
 • Неолитска населба Тумба, с. Стенче
 • Неолитската населба Тумба Маџари, Скопје
 • Болести во минатото
 • Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух – истражување на доцноантичката епископска базилика и епископска резиденција во централното градско подрачје
 • Продолжување на археолошкото истражување на локалитетот Хисар, с. Црешка
 • Превземање на изложба од Музеј на Македонија – „Праисториски дами од Македонија“
 • Документација и фотодокументација на збирката „Камена пластика и епиграфика“
 • Препараирање, конзервирање и евиденција на антрополошките наоди
 • Неолотското село Тумба Маџари – Скопје