Одделение за античка археологија

  • Post category:Одделенија
  • Reading time:1 mins read

Одделот за античка археологија собира, обработува, стручно и научно проучува и презентира музејски предмети кои потекнуваат од античкиот период во Македонија – од почетокот на класичниот период (втора половина на V век п.н.е.) до крајот на антиката (VI век).

Одделение за античка археологија

Античкиот период во Македонија е клучен во формирањето на главните компоненти на цивилизациската и културната матрица на населението во поширокиот медитерански простор, во времето и по освојувањата на Александар III Македонски станувајќи најмоќниот фактор за градењето на историјата на целиот тогашен свет.

Во периодот кој следел потоа, Македонија е крстопатот меѓу источната и западната половина на Римското Царство, темелник на разликите и сличностите на уште една светска империја, кој низ ранохристијанскиот период ја задржал моќта и така влегол во бурните случувања на средновековието.

Сите овие дострели од историјата како колективно паметење се отсликани во археолошките предмети со кои се занимава Одделот за античка археологија во НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија.