Вработени

Одделение за предисториска археологија м-р Љиљана Шаламанов-Коробар, археолог, кустос советник за палеолит м-р Елена Стојанова Канзурова, археолог, кустос советник за неолит Буњамин Џемаили, кустос за неолит Ирена Колиштркоска Настева, кустос…

Коментарите се исклучени на Вработени

Големо Градиште – Коњух

утврден град од Доцната антика во регионот на Кратово Археолошкиот локалитет Големо Градиште се наоѓа во близинана Кратовското село Коњух. Познат е како редок пример на град подигнат кон крајот…

Коментарите се исклучени на Големо Градиште – Коњух

Куршумли Ан

Приказната за камените споменици поставени во Куршумли ан од 1924 год. па се’ до денес.   Неколкумина ентузијазирани научници, членови на Скопското научно друштво, почнале да собираат антички натписи на…

Коментарите се исклучени на Куршумли Ан

Одделение за античка археологија

Одделот за античка археологија собира, обработува, стручно и научно проучува и презентира музејски предмети кои потекнуваат од античкиот период во Македонија – од почетокот на класичниот период (втора половина на…

Коментарите се исклучени на Одделение за античка археологија

Одделение за интердисциплинарни истражувања

Во Одделот за интердисциплинарни истражувања се собира, обработува, стручно и научно се проучува и се презентира археолошки материјал кој е подложен на специфична методологија на работа, посебни услови на чување…

Коментарите се исклучени на Одделение за интердисциплинарни истражувања

Одделение за конзервација и реставрација

Примарната дејност на конзерваторскиот оддел е конзервација и реставрација на движното археолошко наследство. Лабораторијата конзервира и реставрира разни предмети изработени од метал, керамика, стакло и камен, главно од колекцијата на…

Коментарите се исклучени на Одделение за конзервација и реставрација

Одделение за музејска документација

Одделението за документација се грижи за основната музејска документација (влезна книга, книга на инвентар на музејски предмети, излезна книга, книга за изложби, картотека и каталог на музејски предмети) и дополнителната…

Коментарите се исклучени на Одделение за музејска документација

Одделение за предисториска археологија

Одделот за предисториска археологија е составен од пет комлексни збирки кои хронолошки го опфаќаат најголемиот период од човековото постоење. Археолошките предмети изработени од најразновидни материјали ни даваат слика за развојот…

Коментарите се исклучени на Одделение за предисториска археологија

Одделение за средновековна археологија и османлиски период

Одделот за средновековна археологија во НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија, како што тој се нарекува во моментот, го претставува највиталниот период во социјалниот и историски развиток на човековото…

Коментарите се исклучени на Одделение за средновековна археологија и османлиски период

Историјат

Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија презентира движно културно наследство, поточно околу 7.000 археолошки предмети откривани со археолошки истражувања на целата територија на државата уште од 1924 година, а со…

Коментарите се исклучени на Историјат