Тумба Маџари – Неолитско село

  • Post category:За музејот
  • Reading time:1 mins read

Предисториската населба Тумба, Маџари во Скопје е археолошки локалитет кој со своите уметнички и естетски вредности на материјалната и духовната култура е веќе потврден во научните кругови.

Археолошките истражувања во изминативе триесетина години покажаа дека се работи за населба од неолитот, која својата економска благосостојба и културен просперитет ги доживува во средниот неолит, 5.800-5.300 год. п.н.е.

Во археолошките ископувања од 1981 год. до денес дефинирани се неколку станбени објекти со разновиден и богат движен и недвижен инвентар. Имено, најголемиот дел од изложениот и депонираниот неолитски материјал во НУ Археолошки музеј на Македонија потекнува од Тумба, Маџари.

Од 2008 год. на овој локалитет се создаваат услови за поголемо анимирање на јавноста преку научни, едукативни и туристички активности. Археолошкиот проект „Неолитско село“ е замислен со неколку едукативни содржини кои се реализирани на западниот дел на локалитетот, каде е потврдено отсуство на културни слоеви.

Од 2008 год. до денес се изградени неколку куќи во духот на неолитската архитектура. Во нив преку копии е прикажан разен движен и недвижен инвентар со цел да се направи обид за реконструкција на дел од животот на неолитскиот човек кој живеел на територијата на Македонија и пошироко.

Идејата за реконструкција на неолитско село на локалитетот Тумба, Маџари има двојна цел – ревитализација на локалитетот и развивање на чувството за валоризирање и грижа за најстарите културни достигнувања на нашите предци во пошироката јавност.

www.tumbamadzari.mk

м-р Елена Стојанова Канзурова, археолог, виш кустос за неолит

Работно време:
Среда – Петок: 8.00 – 14.00
Сабота: 10.30 – 17.30
Недела: 10.30 – 17.00
Понеделник, вторник и државни празници не се работни денови

 

МАПА