Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun

 • Post category:Rreth nesh
 • Reading time:2 mins read

QËLLIMET PRIMARE TË SEKSIONIT PËR MARKETING DHE MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

 • Zhvillimi dhe zbatimi i strategjisë për komunikim
 • Identifikimi i indikatorëve për matjen dhe vlerësimin e efikasitetit të të gjitha aktiviteteve të komunikimit
 • Përgatitja dhe realizimi i fushatave për publikimet në faqen e internetit
 • Zhvillimi dhe zbatimi i një strategjie për media sociale, përmirësimin e pranisë dhe dukshmërisë së muzeut te mediat sociale
 • Koordinimi dhe logjistika për promovimin e ekspozitave, konferencave, konferencave për mediat dhe ngjarjeve të tjera
 • Zhvillimi dhe zbatimi i një plani për promovimin e faqes së internetit të muzeut, faqet e internetit të projektit dhe azhurnimin e tyre të rregullt
 • Identifikimi dhe përshtatja e praktikave dhe mjeteve më të mira për vizualizimin e të dhënave, komunikimet në internet dhe mediet sociale
 • Përgatitja e materialeve të komunikimit si kumtesat për shtyp dhe ngjashëm.
 • Ngritja dhe mbajtja e bashkëpunimit afarist me punëtorët turistikë, përgatitja dhe zbatimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me qëllim promovimin dhe rritjen e vizitës së turistëve të huaj
 • Pjesëmarrja në bursat turistike
 • Komunikimet afariste dhe vendosja e bashkëpunimit me institucionet e tjera, organizatat humanitare, shkollat
 • Analiza dhe rekomandime për brendimin, pozicionimin, përgatitjen dhe shtypjen e materialeve promovuese
 • Plani për shpërndarjen e materialeve reklamuese të shtypura
 • Ndjek shitjen dhe kënaqësinë e vizitorëve
 • Organizimi dhe zbatimi për pjesëmarrjen e muzeut në manifestimet botërore

Kontakt:

Këshilltar i Marketingut

 • Mr. Lidija Ilkovska – lidijailkovska@gmail.com