Ексклузивни изложби во тек

Во Археолошкиот музеј се во тек двете ексклузивни изложби “100 години Требениште” и “Великата степа: Историја и култура” која е дел од проектот “Процесијата на Златниот човек низ музеите ширум светот” кои посетителите ќе имаат можност да ги посетат во текот на овој и наредниот месец