Започнува учеството (на музејот) во владиниот проект „Археолошки катастар на Р. Македонија“

Започнува учеството (на музејот) во владиниот проект „Археолошки катастар на Р. Македонија“

РЕКОГНОСЦИРАЊЕ НА НАЈГОЛЕМИОТ ПАЈОНСКИ ГРАД БИЛАЗОРА
Стручниот тим на Археолошкиот музеј на Македонија (директор Весела Честоева) предводен од м-р Владимир Атанасов во рамките на редовните теренски активности изврши рекогносцирање на дел од земјениот насип исфрлен од неколку сектори во текот на 2010 и 2011 година. Откриени се монети и дел од сребрена белегзија. Сребрен хемиобол на пајонското племе Дерони, сребрена тетрадрахма на пајонскиот крал Авдолеон и бронзена монета на македонскиот крал Филип V.
Во исто време  започнуваат и подготвителните активности на капиталниот проект на Владата на Република Македонија Билазора 2015 година под раководство на професор д-р Драги Митревски, преку Народниот музеј на Свети Николе (директор Александар Арсов).