Коринтски лекит Арибалос

470.00 ден

Опис

Оваа форма на сад припаѓа на фината трпезна керамика која се појавува во класичниот период. Се употребувал за чување на етерични масла. Според формата глината од која е направен и сликањето со темно кафен фирниз овој сад бил импорт од Коринт кој уште од VII век.пр.н.е. е важен керамички центар покрај Атина. Садот бил случајно пронајден, т.е. нема археолошки контекст.

Хронолошки датира од V век. пр.н.е. (премин од железно време во класичен период)

Лок.Сува река, Гевгелија