Ајсила , римски квестор во Македонија

2,900.00 ден

Опис

Тетрадрахма, кована во Тесалоника, 90-70 пр.н.е.

Аверс:  Глава на Александар Македонски со Амонов рог

Реверс: Палка помеѓу ковчег за пари и квесторски стол целото во дабов венец.

Копија – сребро