Консултантите за пристапност, д-р Ирена Ружин и Милена Милошевич Мицич, кои се членови на Балканската група за музејска пристапност, започнаа со изработка на анализа за пристапност на лица со попречености во Археолошкиот музеј.
Целта на оваа анализа е отстранување на бариерите и овозможување на непречен пристап во музејот на сите лица со попречености.