Скифос

900.00 ден

Опис

Црнофирнизиран керамички сад скифос, од типот болсалс со две хоризонтални округли рачки, широко отворен реципиент и мало прстенесто дно. Скифисот е декориран со радијално поставени врежани линии, кои се врежани пред садот да биде фирнизиран со убав црн фирниз.

Хронолошки скифосот датира од V – IV век. пр.н.е.

Скифосот е откриен на југозападната некропола при археолошките истражувања на капиталниот проект Некрополите на Исар – Марвинци.