Предвидени проекти

Издавачка дејност

 • „Драгиша Здравковски – IN MEMORIAM“, Елена Стојанова-Канзурова (приредувач)

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Музејска дејност

 • Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот музеј под отворено – Неолитско село Тумба-Маџари, Скопје
 • Некрополите на Мали Дол, с. Тремник, Неготино – археолошки истражувања и археометрички анализи
 • Конзервација на музејски археолошки материјал од локалитетот Мали Дол, с. Тремник
 • Едукативна работилница – Децата во античкиот Рим
 • Конзервација на музејски археолошки материјал од локалитетот Големо Градиште-Коњух
 • Изработка на Основен проект за конзервација на античката нумизматичка збирка при Археолошки музеј на Македонија
 • Конзервација и документација на средновековната нумизматичка збирка
 • Конзервација и реставрација на статуата на Асклепиј од археолошкиот локалитет Стибера
 • Уредување на депо на збирката камени споменици во задниот двор на Куршумли ан
  Антрополошко депо
 • Техничко опремување на Oдделението за документација и стручно-технички работи
 • Едукативни видеоигри за деца – Архео-логика
 • Манифестација – Недела на археологија 4
 • Конзервација и реставрација на керамички предмети
 • Техничко опремување и обезбедување репроматеријали во лабораторијата за конзервација и реставрација при Археолошкиот музеј на Македонија за тековно одржување
 • Евиденција на стари црковни ракописи од XVII-XIX век во Кочанско
 • Превентивно сондажно истражување на локалитетот Локубија во Кочани
 • Едукативна работилница за деца и млади во Кочани
 • Техничко опремување на лабораторија за конзервација и реставрација при Археолошки музеј на Македонија
 • Едукативна работилница за деца од преучилишна и училишна возраст – Сакам да бидам археолог
 • Средување на движниот археолошки материјал и техничката документација на Кастелот над реката Пчиња
 • Тековно одржување на музејски материјал и опремување на депо во Археолошки музеј на Македонија
 • Систематски археолошки истражувања на локалитетот Маркова Кула, с. Корешница, Демир Капија

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Заштита на недвижно културно наследство

 • Археолошко истражување на Големо Градиште-Коњух, Кратово, доцноантички урбан центар во североисточна Македонија
 • Градиште-Неготино-Антигонеја, меѓународно археолошко истражување Археолошки истражувања на локалитетот Стакина Чешма-Валандово

Меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО

 • Учество на Горан Санев на Меѓународен конгрес „Класична керамика од северниот Егеј и неговата периферија“ во Солун, Грција
 • Реализација на изложба на теракотни икони во Оксфорд, Велика Британија
Реализирани проекти
 • Финализирање, заштита и промоција на археолошкиот музеј под отворено небо – Тумба, Маџари, Скопје
 • Илустративна опрема и текстови за постојаната изложбена поставка на Археолошки музеј на Македонија
 • Поставување на нова, постојана археолошка поставка
 • Кременица – неолитска населба во преспанскиот регион
 • Археолошки истражувања на неолитската населба Канли Чаир – Бојковци, с. Дамјан, Радовиш
 • Археолошко ископување Св. Атанасиј – енеолитско светилиште, с. Спанчево, кочанско, продолжување на истражувањата
 • Археолошко ископување на локалитетот Мали Дол, с. Тремник, Неготино
 • Патната линија долж реката Еригон од Стоби до Кула, с. Скочивир, трасирана во раната антика и археолошкиот контекст со попатно утврдените места
 • Градиште – Неготино – археолошко истражување на античка Антигонеја
 • Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух – истражување на доцноантичката базилика во централното градско подрачје
 • Конзервација и документација на античката нумизматичка збирка
 • Доцноримски градби на археолошкиот локалитет Стакина Чешма, Валандово
 • Продолжување на археолошкото истражување на римскиот град на Исар, с. Марвинци
 • Конзервација и документација на средновековната нумизматичка збирка
 • Суводол и средовековните населби по источниот раб на средна Пелагонија
 • Препарирање, евиденција и депонирање на антрополошките наоди
 • Археолошка изложба на некрополите на Мали Дол, с. Тремник, Неготино
 • Манифестација „Недела на археологијата“
  „Млади археолози“ – археолошка едукативна работилница за деца од предучилишна и училишна возраст
 • Едукативна работилница „Културното наследство од Кочани и кочанско“
 • Едукативни видео-игри за деца „Архео-Логика“
 • Изработка за музејски и комерцијални копии наменети за музејски и комерцијални цели на Археолошки музеј на Македонија
 • Изложба „Дамскиот накит од Македонија низ вековите“ во Културно-информативниот центар на Р. Македонија во Софија, Р. Бугарија

За 2014

 • Антички храмови и светилишта во Р.М.
 • Археолошки локалитет Голем Град, Преспанско Езеро
 • Манифестација „Недела на археологијата“
 • Реконструкција на римската ритуална кочија од Делчево
 • Ископување на некрополата на Мали Дол, с. Тремник
 • Неолитска населба Тумба, с. Стенче
 • Неолитската населба Тумба Маџари, Скопје
 • Болести во минатото
 • Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух – истражување на доцноантичката епископска базилика и епископска резиденција во централното градско подрачје
 • Продолжување на археолошкото истражување на локалитетот Хисар, с. Црешка
 • Превземање на изложба од Музеј на Македонија – „Праисториски дами од Македонија“
 • Документација и фотодокументација на збирката „Камена пластика и епиграфика“
 • Препараирање, конзервирање и евиденција на антрополошките наоди
 • Неолотското село Тумба Маџари – Скопје