Изложбата “Статусни симболи кај Пајонските заедници” е отворена до март 2020

  • Post category:Наскоро
  • Reading time:1 mins read

Изложбата “Статусни симболи кај Пајонските заедници” претставува една перспектива на приказ на пет богати женски погребувања од некрополите Лисичин Дол и Милци кои по своите специфични карактеристики се издвојуваат од останатите погребувања во населбата, каде во изворна состојба, добро сочувани, среќаваме нови типови на религиозни комплети од групата на т.н “Македонски-пајонски бронзи”.

Самата појава на предмети од типот на “македонски-пајонски бронзи” ги издвојува од својот статус кој го имале во заедницата.

Сите овие елементи проткаени низ изложбата “Статусни симболи кај пајонските заедници” поттикнуваат нови размислувања, но отвораат и нови прашања за карактерот и животот на пајонските заедници од железното време.

 

Изложбата е соработка помеѓу Археолошкиот музеј на РСМ и Музеј Гевгелија и истата ќе биде отворена за посетители до март 2020 год.