Откриено исклучително погребување на лок. Гимбабица

  • Post category:Новости
  • Reading time:1 mins read

Откриено исклучително погребување во третата сезона од систематските археолошки истражувања на античкиот локалитет Гимбабица, кој е повторно актуелизиран после 65 години.
👇
Во 1953 година по стручен увид на археологот Васил Лахтов кај месноста Гимбабица во близина на селото Избишта биле откриени остатоци од неколку гробови кои датираат од 3 век.

Точно лоциран и хронолошки потврден, овој локалитет во 2018 год. почна повторно да се истражува со првична цел да се открие нешто повеќе за начинот на живот на старите Преспанчани, бидејќи оваа раноантичка некропола е позната и како вечно почивалиште на воини, дами и металурзи кои живееле пред повеќе од 2.300 год.

Во втората кампања во 2019 год. фокусот на истражувањето на археолозите беше насочен кон добивање на повеќе информации за ширењето и организацијата на некрополата, погребниот ритуал и одликите на материјалната култура. Со истражувањата се утврди дека оваа некропола е постара, некои гробови датираат од 4 век.пр.н.е.

Под раководство на м-р Перо Арџанлиев, потпомогнат од стручната екипа на археолози: Илија Бошковски и Вангел Иванов заврши третата сезона археолошки истражувања на локалитетот. Покрај вредните сознанија за карактерот на некрополата и погребните обичаи оваа година за истакнување е откривањето на исклучително погребување на машки покојник кој веројатно имал посебно место во општествениот живот во хеленистичкиот период во овој регион. Тоа го заклучивме од импресивната гробна архитектура во која бил погребан како и од фактот дека во пределот на десната рака откривме два прстена, појава која е ретка не само за некрополата туку и пошироко за овој период.

Античката приказна за Преспа ќе продолжи да се открива и во иднина со вредната истражувачка работа на археолозите бидејќи локалитетот и Преспанскиот регион тоа го заслужуваат.

Проектот е финансиски поддржан од Министерство за култура на РСМ.