Старо камено време

Палеолитската збирка во НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија содржи наоди од локалитетите Макаровец и Голема Пешт, како и разновиден суровински материјал од повеќе микрорегиони на Македонија. При палеонтолошките…

Коментарите се исклучени на Старо камено време

Археозоологија

Археозоологија е наука која се занимава со проучување на животинските коскени остатоци од археолошките локалитети, со цел подобро разбирање на односите меѓу луѓето и нивната околина, особено помеѓу луѓето и…

Коментарите се исклучени на Археозоологија

Антропологија

Почетокот на антропологијата започнува во 1983 год. во рамките на некогашниот Археолошки музеј на Република Северна Македонија. Со антрополошките истражувања се реконструираат физичкиот изглед на човекот во минатото, движењето и…

Коментарите се исклучени на Антропологија

Средновековна нумизматичка збирка

Средновековната збирка на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија е застапена со монети на императорите и владетелите во временски распон од илјада години, опфаќајки го периодот од владеењето на…

Коментарите се исклучени на Средновековна нумизматичка збирка

Младо камено време

Хронолошката рамка на македонскиот неолит е компатибилна со постоечката периодизација на Балканот. Во археолошката карта на Македонија досега се регистрирани 200 неолитски локалитети. Во периодот од 6.300 до 4.200 год.…

Коментарите се исклучени на Младо камено време

Бакарно време

Енеолитот или бакарното време го опфаќа периодот од 4.200-2000 год. пр.н.е. Првите сознанија за овој период се добиени со археолошките ископувања и истражувања извршени пред повеќе од шеесетина години. Тогаш…

Коментарите се исклучени на Бакарно време

Бронзено време

Бронзеното време хронолошки го опфаќа периодот од средината на III милениум пред н.е. до XII век пред н.е. и претставува период на целосна стабилизација во сите сфери на општествениот живот,…

Коментарите се исклучени на Бронзено време

Железно време

Археолошката збирка на предмети од збирката железно време содржи бројни предмети и претставува единствен репрезентативен пресек на железнодопската материјална култура на територијата на Македонија во една хронолошка рамка од XI…

Коментарите се исклучени на Железно време

Доцна антика

Доцната антика го означува периодот на преминот од класичната антика во среден век. Одбележен е со значајни реформи кои доведуват до промени во економскиот и културниот развој. Се развива силно…

Коментарите се исклучени на Доцна антика

Античките мозаици од Равена

Колекцијата од верни копии на античките мозаици, кои се нераздвоен дел од монументалните градби во Равена е изработена во почетокот на 50-тите години на XX век со цел светот да…

Коментарите се исклучени на Античките мозаици од Равена