Një puna e shumëpritur në qarqet shkencore në të gjithë Ballkanin, studimi me titull "Peshkopata e Bregalnicës dhe Morobisdonit nga shekulli VII deri në XIV" nga Kiril Trajkovski

  • Post category:Uncategorized
  • Reading time:2 mins read

Ky studim është tema e disertacionit të tij, të iniciuar nga rezultatet e realizimit të projektit Mesjeta e
Morobisdonit (1980-1999) udhëheqësi i të cilit ishte vetë Ai.
Për mbështetjen themelore dhe rëndësin kryesore të temës është dhënë një përmbledhje e të gjitha
vendeve të evidentuara dhe të hulumtuara në lokalitetet arkeologjike në Maqedonisë Lindore nga koha
e krishtërizimit të parë deri në sulmet barbare në shekullin VI dhe VII e tutje, deri në shuarjen e disa
prej tyre dhe deri në ekzistencën e tyre gjatë gjithë Mesjetës gjatë dominimit Bullgar dhe Serb të
ndërthurur me dominimin më të gjatë konstant (me ndërprerje) të periudhës Bizantine dhe më pas në
periudhën Osmane në këto zona. Janë përpunuar 22 lokalitete arkeologjike, të gjitha monumentet
historike dhe të gjitha segmentet e mundshme janë renditur dhe janë nxjerrë nga burimet historike në
të cilat përmendet vendbanimi me ndonjë ndryshimë në emërtimin e tij, që lidhen deri më sot me
vendbanimin ekzistues Morodvis, i cili përndryshe është një lidhje vertikale historik me peshkopatën
e Mesjetës së hershme, kryesisht qendra kishëtare për autorin në zonën e Bregalnicës.

Kiril Spasikov Trajkovski dha maksimumin e tij profesional në këtë punë, të cilën gjatë rrugëtimit të
tij nuk arriti ta përfundojë, por e la atë si një lloj të tërësishëme. Ekipi pa të cilin Kirili nuk mund ta
imagjinonte funksionalitetin e tij profesional, si dhe historikunë e tij të jetës, përbëhej nga Misho
Milojeviç, Pere Toshev, Blazho Gjeorgjievski dhe Pasko Kuzman ".
– Pasko Kuzman
Redaktori i këtij botimi monografik është mr. Ana Jordanova-Dubrovska, ndërsa botuesi është IN
Muzeu Arkeologjik i Republikës së Maqedonisë së Verioriut.
Botimi është mështetur financiarisht nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut
dhe Fondacioni Kiril Trajkovski.
Katalogu është në dispozicion për shitje në dyqanin për suvenir në Muzeut arkeologjik.