Arkeozoologjia

Arkeozoologjia është shkencë që merret me studimin e mbetjeve të eshtrave të kafshëve nga vendet arkeologjike në mënyrë që të kuptojnë më mirë marrëdhëniet midis njerëzve dhe rrethinës së tyre, veçanërisht midis njerëzve dhe popullsisë së kafshëve. Në thelb, kjo shkencë merret me mbetjet e ushqimit të lashtë të njeriut, mbetjet e kafshëve që dikur ishin gjuajtur, rritur, përdorur për transport, sakrificë rituale, bërje të mjeteve nga kockat, dhe pak a shumë kafshë që ekzistonin paralelisht me njerëzit.

Kjo shkencë karakterizohet nga qasjet ndërdisiplinore për studimin e mbetjeve të kafshëve dhe së bashku me shkencat e tjera të specializuara, siç janë antropologjia fizike, arkeobotanika, gjeologjia dhe kimia i shërbejnë arkeologjisë për të marrë një pamje më të plotë të mënyrës së jetesës së stërgjyshërve tanë dhe mjedisin në të cilin kanë jetuar. Sidoqoftë, përveç modeleve të sjelljes njerëzore, arkeozoologjia merret kryesisht me vetë kafshët dhe evolucionin e tyre me kalimin e kohës.

Arkeozoologjia, edhe pse nuk është një shkencë e re, dihet pak në këtë fushë. Vendet arkeologjike në Maqedoni ofrojnë materiale të pasur arkeozoologjike, të cili deri më tani është hulumtuar pak. Për herë të parë në Maqedoni është krijuar Departamenti i Arkeozoologjia në Muzeun Arkeologjik të Maqedonisë, i cili për arsyet e lartpërmendura do të angazhohet në mënyrë aktive në kërkimin, studimin dhe prezantimin e rezultateve të mbetjeve të eshtrave të kafshëve, në mënyrë që të merret një panoramë e plotë e llojeve të kafshëve në e kaluara, përfaqësimi i tyre në vendet arkeologjike në Maqedoni, ndryshimet morfologjike nëpër periudha dhe natyrisht marrëdhënia midis njerëzve dhe kafshëve.

Mr. Aneta Fidanoska, arkeologe