Organizata

  • Post category:Rreth nesh
  • Reading time:3 mins read

д-р СЛАВИЦА БАБАМОВА

Родена е во Скопје и е доктор по историски науки (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за национална историја).

Од 2003 до 2013 работела како кустос и виш кустос за епиграфика и камена пластика во НУ Музеј на Македонија – Скопје, а од 2013 во НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија – Скопје, каде од 2014 работи како кустос советник за епиграфика и камена пластика.

Раководела и учествувала во епиграфски и археолошки теренски истражувања во Тиквешкиот и Брегалничкиот регион; Големо Градиште, Коњух – Кратово; Стоби; Исар-Марвинци; Термалното лекувалиште од римскиот период во Банско, Струмица и Скопско Кале. Раководела и учествувала во неколку проекти за конзерваторски истражувања и непосредна заштита на музејски предмети од камен.

Научно-истражувачкиот интерес го врзува примарно за хеленска и латинска епиграфика, потоа античката историја на Македонија, римските провинции, просопографијата на античка Македонија и античката ономастика. Учествувала на многубројни конференции и студиски престои во земјата и странство.

Автор е на десетини научни статии и на две монографски изданија: „Епиграфски споменици од Република Македонија датирани според македонската провинциска ера”, Институт за национална историја, Скопје, 2005 и “Inscriptiones Stoborum”, Студии за старините на Стоби, Серија монографии, книга I, НУ Стоби, 2012.

  • Kryetar i KU-së. Lençe Jovanova
  • Anëtar i KU-së: Dr. Marina Onçevska Todorovska
  • Anëtar i KU-së: Mila Shurbanoska
  • Anëtar i KU-së: Irena Kolishtrkovska Nasteva

Personi kontaktues për ndërmjetësim të informacioneve me karakter publik

Natasha Skenderska

Këshilltare për bashkëpunim ndërkombëtar
e-mail: nskenderska@amm.org.mk

shkarko...