Реализирани

За 2016
Издавачка дејност:

 • НУ Археолошки музеј на Македонија „Градиште-Неготино во антиката“, м-р Горан Санев и д-р Николас Секунда

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Археолошки истражувања:

 • Kоњух-Kратово – интердисциплинарни истражувања Антички храмови и светилишта во Република Македонија Специјалистички анализи (ESR,TL, AMS и други придружни увиди) за апсолутно датирање на наодите и геолошкиот профил од палеолитскиот локалитет Голема Пешт кај село Здуње
 • Археолошки ископувања на локалитетот Мали Дол, с. Тремник, Неготино
 • Големо Градиште-Kоњух – меѓународно археолошко истражување Градиште-Неготино – меѓународно археолошко истражување на античка Антигонеја
 • Геомагнетна проспекција на неолитската населба Бојковци – Kанли Чаир, с. Дамјан, Радовиш
 • Продолжување на археолошкото истражување на римскиот град на Исар с. Марвинци
 • Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот музеј под отворено небо – Неолотско село Тумба-Маџари

Конзервација на движно културно наследство:

 • Kонзервација и рестврација на музејски предмети од збирката – Епиграфика и камена пластика
 • Kонзервација и документација на античката нумизматичка збирка и посета и увид во еден европски (нумизматички) музеј и конзерваторска лабораторија (Загреб или Атина)
 • Kонзервација и рестврација на археолошките наоди од римската некропола кај Исар, с. Марвинци
 • Организација, конзервација и презентација на збирката – Kамена пластика и епиграфика на византиски, средновековен и османлиски период
 • Изведба на финална музејска презентација на подниот мозаик од презвитералниот аранжман на ранохристијанската базилика во Суводол, Битола (VI век)

Презентација и популаризација на културно наследство:

 • Манифестација – Недела на археологијата
 • Едукативни видеоигри за деца АРХЕО-ЛОГИKА
 • Публикација – Археолошки музеј на Македонија и илустративен водич за музејската поставка

Меѓународна соработка со УНЕСКО
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАЛСЕДСТВО

 • НУ Археолошки музеј на Македонија – Скопје Учество на Ирена Kолиштркоска-Настева на Годишниот конгрес на Европската асоцијација на археолозите во Вилнус, Литванија
 • Учество на Љубинка Џидрова на Меѓународниот конгрес за византиски студии во Белград, Србија

ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО
Македонски културен центер во Њујорк
ЛИКОВНА ДЕЈНОСТ 

 • НУ Археолошки музеј на Македонија Реализација на изложбата „Накитот низ вековите“

За 2015

 • Финализирање, заштита и промоција на археолошкиот музеј под отворено небо – Тумба, Маџари, Скопје
 • Илустративна опрема и текстови за постојаната изложбена поставка на Археолошки музеј на Македонија
 • Поставување на нова, постојана археолошка поставка
 • Кременица – неолитска населба во преспанскиот регион
 • Археолошки истражувања на неолитската населба Канли Чаир – Бојковци, с. Дамјан, Радовиш
 • Археолошко ископување Св. Атанасиј – енеолитско светилиште, с. Спанчево, кочанско, продолжување на истражувањата
 • Археолошко ископување на локалитетот Мали Дол, с. Тремник, Неготино
 • Патната линија долж реката Еригон од Стоби до Кула, с. Скочивир, трасирана во раната антика и археолошкиот контекст со попатно утврдените места
 • Градиште – Неготино – археолошко истражување на античка Антигонеја
 • Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух – истражување на доцноантичката базилика во централното градско подрачје
 • Конзервација и документација на античката нумизматичка збирка
 • Доцноримски градби на археолошкиот локалитет Стакина Чешма, Валандово
 • Продолжување на археолошкото истражување на римскиот град на Исар, с. Марвинци
 • Конзервација и документација на средновековната нумизматичка збирка
 • Суводол и средовековните населби по источниот раб на средна Пелагонија
 • Препарирање, евиденција и депонирање на антрополошките наоди
 • Археолошка излижба на некрополите на Мали Дол, с. Тремник, Неготино
 • Манифестација „Недела на археологијата“
 • „Млади археолози“ – археолошка едукативна работилница за деца од предучилишна и училишна возраст
 • Едукативна работилница „Културното наследство од Кочани и кочанско“
 • Едукативни видео-игри за деца „Архео-Логика“
 • Изработка за музејски и комерцијални копии наменети за музејски и комерцијални цели на Археолошки музеј на Македонија
 • Изложба „Дамскиот накит од Македонија низ вековите“ во Културно-информативниот центар на Р. Македонија во Софија, Р. Бугарија

За 2014

 • Антички храмови и светилишта во Р.М.
 • Археолошки локалитет Голем Град, Преспанско Езеро
 • Манифестација „Недела на археологијата“
 • Реконструкција на римската ритуална кочија од Делчево
 • Ископување на некрополата на Мали Дол, с. Тремник
 • Неолитска населба Тумба, с. Стенче
 • Неолитската населба Тумба Маџари, Скопје
 • Болести во минатото
 • Археолошки локалитет Големо Градиште, с. Коњух – истражување на доцноантичката епископска базилика и епископска резиденција во централното градско подрачје
 • Продолжување на археолошкото истражување на локалитетот Хисар, с. Црешка
 • Превземање на изложба од Музеј на Македонија – „Праисториски дами од Македонија“
 • Документација и фотодокументација на збирката „Камена пластика и епиграфика“
 • Препараирање, конзервирање и евиденција на антрополошките наоди
 • Неолотското село Тумба Маџари – Скопје