Примарни цели на одделот за маркетинг и односи со јавност

 • Развој и имплементација на стратегија за комуникација
 • Идентификување индикатори за мерење и евалуација на ефикасноста на сите комуникациски активности
 • Подготвување и спроведување кампањи за публикации на веб
 • страна
 • Развивање и имплементација на стратегија за социјални медиуми , подобрување на присуството и видливоста на музејот на социјалните медиуми
 • Координација и логистика за промоција на изложби, конференции, конференции за медиуми и други настани
 • Развивање и имплементација на план за унапредување на веб страната на музејот , проектните веб страни и нивно редовно ажурирање
 • Идентификување и адаптирање на најдобрите практики и алатки за визуелизација на податоци, веб комуникации  и социјални медиуми
 • Подготовка на комуникациските материјали како соопштенија за медиуми и сл.
 • Воспоставување и одржување на деловни соработки со туристички работници, подготовка и имплементација на договорите за соработка со цел промоција и зголемување на посетеноста од странски туристи
 • Учество на туристички берзи
 • Деловни комуникации и воспоставување на соработки со другите институции, хуманитарни организации, училишта
 • Анализи и препорака за брендирање, позиционирање, подготовка и печатење на промотивни материјали
 • План за дистрибуција на печатени рекламни материјали
 • Ја следи продажбата и повратното задоволство од посетителите
 • Организација и имплементација за учество на музејот во светски манифестации

Контакт: 

Советник за маркетинг

м-р Лидија Илковска – lidijailkovska@gmail.com

Односи со јавност 

Ива Лабан – ivalaban16@gmail.com