Предвидени

Издавачка дејност

 • „Драгиша Здравковски – IN MEMORIAM“, Елена Стојанова-Канзурова (приредувач)

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Музејска дејност

 • Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот музеј под отворено – Неолитско село Тумба-Маџари, Скопје
 • Некрополите на Мали Дол, с. Тремник, Неготино – археолошки истражувања и археометрички анализи
 • Конзервација на музејски археолошки материјал од локалитетот Мали Дол, с. Тремник
 • Едукативна работилница – Децата во античкиот Рим
 • Конзервација на музејски археолошки материјал од локалитетот Големо Градиште-Коњух
 • Изработка на Основен проект за конзервација на античката нумизматичка збирка при Археолошки музеј на Македонија
 • Конзервација и документација на средновековната нумизматичка збирка
 • Конзервација и реставрација на статуата на Асклепиј од археолошкиот локалитет Стибера
 • Уредување на депо на збирката камени споменици во задниот двор на Куршумли ан
 • Антрополошко депо
 • Техничко опремување на Oдделението за документација и стручно-технички работи
 • Едукативни видеоигри за деца – Архео-логика
 • Манифестација – Недела на археологија 4
 • Конзервација и реставрација на керамички предмети
 • Техничко опремување и обезбедување репроматеријали во лабораторијата за конзервација и реставрација при Археолошкиот музеј на Македонија за тековно одржување
 • Евиденција на стари црковни ракописи од XVII-XIX век во Кочанско
 • Превентивно сондажно истражување на локалитетот Локубија во Кочани
 • Едукативна работилница за деца и млади во Кочани
 • Техничко опремување на лабораторија за конзервација и реставрација при Археолошки музеј на Македонија
 • Едукативна работилница за деца од преучилишна и училишна возраст – Сакам да бидам археолог
 • Средување на движниот археолошки материјал и техничката документација на Кастелот над реката Пчиња
 • Тековно одржување на музејски материјал и опремување на депо во Археолошки музеј на Македонија
 • Систематски археолошки истражувања на локалитетот Маркова Кула, с. Корешница, Демир Капија

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Заштита на недвижно културно наследство

 • Археолошко истражување на Големо Градиште-Коњух, Кратово, доцноантички урбан центар во североисточна Македонија
 • Градиште-Неготино-Антигонеја, меѓународно археолошко истражување Археолошки истражувања на локалитетот Стакина Чешма-Валандово

Межународна соработка и соработка со УНЕСКО

 • Учество на Горан Санев на Меѓународен конгрес „Класична керамика од северниот Егеј и неговата периферија“ во Солун, Грција

Реализација на изложба на теракотни икони во Оксфорд, Велика Британија