Вработени

 • Одделение за предисториска археологија
 • м-р Љиљана Шаламанов-Коробар, археолог, кустос советник за палеолит
 • м-р Елена Стојанова Канзурова, археолог, кустос советник за неолит
 • Буњамин Џемаили, кустос за неолит
 • Ирена Колиштркоска Настева, кустос советник
 • Гоце Коцевски , археолог, виш кустос за бронзено време
 • д-р Александра Папазовска, археолог, кустос советник за железно време
 • Страхил Темов, археолог, кустос советник за железно време
 • м-р Александра Чевреска, кустос за железно време

 

 • Одделение за античка археологија
 • д-р Роберт Петковски виш кустос за архајски период
 • м-р Горан Санев, археолог, кустос советник за класичен период
 • м-р Перо Арџанлиев, археолог, кустос советник за хеленистички период
 • м-р Клековски Јане, кустос советник за римски период
 • Михаил Стојановски, кустос за римски период
 • Радомир Ивановиќ кустос за доцна антика

 

 • Одделение за археологија на средновековен и османлиски период
 • м-р Љубинка Џидрова, археолог, кустос советник за средновековна археологија
 • Филип Аџиевски , кустос за доцен среден век
 • Марјан Јагликовски, кустос за османлиски период
 • Мартин Гиевски , кустос за 19 ти и 20 ти век

Одделение за интердисциплинарни истражувања:

 • д-р Славица Бабамова, епиграфичар, кустос советник
 • м-р Сања Битрак, нумизматичар, виш кустос
 • м-р Трајан Зафировски, нумизматичар, виш кустос за нумизматика
 • д-р Фаница Вељановска, физички антрополог, кустос советник
 • м-р Анета Фиданоска, археозоолог

 

 • Надворешни соработници – археолози:
 • Благоја Китановски
 • м-р Марина Спирова
 • д-р Перо Јосифовски
 • м-р Златко Видевски
 • Илија Бошковски
 • Филип Соколовски
 • м-р Перо Синадиновски

 

 • Одделение за конзервација и реставрација
 • Емилија Митева
 • Васил Николовски
 • Марија Николова
 • Љубица Ѓорчева
 • Делфина Трајчевска
 • Надворешни соработници :
 • Перо Кованцалиев
 • Гордана Младеновска
 • Перо Синадиновски

 

 • Маркетинг и односи со јавност
 • м-р Лидија Илковска – Јанушева, советник за маркетинг и односи со јавност

e-mail:

 • contact@amm.org.mk