Директор


M-р Владимир Атанасов
Датум на раѓање:
– 25.10.1988 Велес, Република Македонија.
Образование:
– Во 2007 година го завршува средното образование во гимназијата „Кочо Рацин„– Свети Николе.
– Во 2011 година дипломира на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” –
Скопје, Институт за Историја на уметноста и Археологија.
– Во 2013 магистрира на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје,
Институт за Историја на уметноста и Археологија, на тема ,, Зооморфен накит на територија на
Р. Македонија (5 век п.н.е. – 2 век п.н.е.) ”

Работно искуство:

– Од 2013 до 2014 година работи како археолог во О.У. Народен Музеј – Свети Николе
– 2014 година работи како Музејски водич и едукатор во Н.У. Археолошки музеј на Македонија – Скопје
– 2017 е именуван за в.д директор на Н.У. Археолошки Музеј на Македонија – Скопје

Стручно искуство, ангажмани и активности:
– 2009 година, Капитален проект истражување на Стоби (Западна некропола)
– 2010 година, Капитален проект истражување на Стоби (Северо-Западна некропола)
– 2010 година, Предавач на меѓународна студентска археолошка конференција STARCO 2010 – Скопје – Струмица

– 2011 година, Заштитни археолошки истражувања ( Источна некропола ) – Скупи
– 2012 година, Археолошки проект Билазора 2012 ( Систематски археолошки
ископувања ) во соработка со The Texas Foundation for
Archaeological & Historical Research.
– 2012 година, Проект римска некропола Селеново 2012, ( Заштитни археолошки
истражувања).
– 2013 година, Археолошки проект Билазора 2012 ( Систематски археолошки
ископувања ) во соработка со The Texas Foundation for
Archaeological & Historical Research.
– 2013 година Раководител на активности за превентивна заштита на археолошкиот
локалитет Славков Дол, Градиште, с. Кнежје – Свети Николе ( Билазора ).
– 2014 година, Проект Билазора 2014 ( Систематски археолошки ископувања ) под
раководство на Проф. д-р Драги Митревски.
– 2015 година, Раководител на проект ,, Археолошки катастар на Р. Македонија ,, 2015
– 2016 година, Раководител на проект ,, Археолошки катастар на Р. Македонија ,, 2016
Учесник на повеќе семинари, академии и др.

Публикации:

Atanasov V., (2014 ). A Silver Zoomorphic Bracelet, The Bylazora excavations: 2010-2013 volume III – The Stoa and Palace of Philip V, Texas 2014.

Atanasov V., Matthews E., Neidinger W., (2014 ). A Low – Relief Sculpted Frieze , The Bylazora excavations: 2010-2013 volume III – The Stoa and Palace of Philip V, Texas 2014.

Adams Lilchickj V. Shirtovski I. Atanasov V. Simonovski V. Adzievski F., THE ANCIENT KINGDOM OF MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Skopje 2016.

Контакт:
Телефон: ++389 2 3233 999
E-mail: vladimiratanasov@amm.org.mk